Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

 

1.// „Оксиджен Интернационал” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: 201569921, със седалище: област София (столица), община Столична, гр. София 1618, район р-н Витоша, БРАТЯ БЪКСТОН No 33, вх. А, ет. 1, ап. 5 .

2.// Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията, които се осъществяват по повод продажбата на стоки от „Оксиджен Интернационал” ЕООД, с ЕИК: 201569921, чрез електронен магазин www.cpap24.bg, собственост на Дружеството, наричано по-долу Продавач, и всички физически и юридически лица, като потребители и клиенти на електронен магазин www.cpap24.bg, извършващи действия в електронния магазин, насочени към покупката на стоки от него, наричани по-долу Купувач.

3.// Настоящите Общи условия обвързват всички потребители. По време на извършваната от потребителя регистрация, с избирането на полето „Приемам Общите условия”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла чл. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, разположени на страниците на електронен магазин www.cpap24.bg, като се съгласява с тях, приема ги и се задължава да ги спазва. Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено електронното изявление.

4.// Продавачът продава и доставя на Купувача поръчаните от последния стоки срещу заплащане на посочената на страниците на електронен магазин www.cpap24.bg продажна цена за съответната стока. Поръчката и доставката се осъществяват при настоящите Общи условия.

5.// Поръчките за закупуването на стока от електронен магазин www.cpap24.bg се извършват чрез попълване от Купувача на електронната регистрационна форма за поръчка. Основните качества и характеристики на продаваните стоки са посочени на страницата на електронен магазин www.cpap24.bg.

6.// За да закупи стока от електронен магазин www.cpap24.bg, Купувачът следва да е попълнил коректно и вярно електронната регистрационна форма за поръчка, да е приел настоящите Общи условия, да е посочил точно трите си имена, както и валиден телефонен номер, адрес за доставка и електронен адрес, да е избрал начин, по който да заплати посочената продажна цена, както и да е осигурил възможност за получаване на стоката от негова страна.

7.// Продавачът потвърждава направената от Купувача поръчка посредством изпращане на електронно писмо на посочения от Купувача в попълнената от него електронната регистрационна форма за поръчка електронен адрес. Договорът за продажба се счита за сключен от момента, в който Продавачът изпрати на Купувача потвърждение на направената поръчка.

8.// Продавачът си запазва правото да откаже потвърждаването на поръчка или изпълнението на вече потвърдена поръчка поради това, че не разполага в наличност с поръчаните стоки, като уведоми Купувача на посочения от него електронен адрес за отказа си и причината за него и му възстанови евентуално платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си.

9.// Цените на стоките са надлежно посочени в полетата, в които се съдържа информацията относно тези стоки. Цените са посочени в български лева и са с включен ДДС. Продавачът си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки по всяко време. При потвърдена от страна на Продавача поръчка, цената на конкретната стока по тази поръчка е крайна и не подлежи на промяна.

10.// Заплащане на стоките в електронния магазин се извършва по избор на Купувача посредством едни от следните начини: чрез банков превод и чрез наложен платеж. Продавачът си запазва правото да предлага и други начини за заплащане или да ограничи начините за заплащане на осъществяваните покупки за част от предлаганите стоки. Всяка продажба, извършена чрез електронен магазин www.cpap24.bg, следва да бъде документирана от Продавача чрез съставен и издаден от него счетоводен документ – електронна фактура, която следва да бъде изпратена на посочения от Купувача в попълнената от него електронната регистрационна форма за поръчка електронен адрес.

11.// Доставката на поръчаната стока се извършва посредством куриерска фирма, избрана от страните по Договора, на посочения от Купувача адрес за доставка в попълнената от него електронна регистрационна форма за поръчка. Доставката на поръчаната стока се извършва в срок от 1 /един/ до 7 /седем/ работни дни, в случай, че поръчаната от Купувача стока е в наличност, от момента на потвърждаване на поръчката от Продавача, като Продавачът не носи отговорност за евентуално забавяне на доставката по причини извън него. В случаите, в които Продавачът не разполага в наличност с поръчаната стока, или когато поръчаната стока е нестандартна, то срокът е до 20 /тридесет/ дни, като в този случай Продавачът се задължава изрично да уведоми Купувача за това обстоятелство на посочения от Купувача в попълнената от него електронната регистрационна форма за поръчка електронен адрес.

12.// Стойността на транспортните разходи, свързани с доставката на стоките, е надлежно посочена в полетата, в които се съдържа информацията относно съответните стоки на страницата на електронен магазин www.cpap24.bg.

13.// Продавачът предоставя търговска гаранция и гаранционен документ на Купувача единствено в случаите, в които такива са му предоставени от производителя на съответната стока и за гаранционен срок, посочен от производителя. Продавачът гарантира единствено, че стоката, която доставя по поръчка на Купувача, притежава съответните качества и характеристики, които са посочени на страницата на електронен магазин www.cpap24.bg. Продавачът не носи отговорност за верността на информацията за съответната стока, посочена от съответния производител. Отговорност за безопасността на съответната стока, както и за вредите, причинени от дефект на поръчаната стока, се носи от производителя й, а не от Продавача.

14.// При доставка на повредена, дефектна или несъответстваща стока Продавачът за своя сметка привежда стоката в съответствие с договора за продажба, като заменя стоката с нова или я поправя. За целта Купувачът следва незабавно при получаване на доставката, в присъствието на служител на куриерската фирма, да прегледа стоката за несъответствия с договореното и за повреди и дефекти, и в случай, че такива бъдат констатирани, да поиска от служителя на куриерската фирма да ги опише по надлежния ред. Купувачът може да предяви рекламация пред търговеца по реда на чл. 125 от Закона за защита на потребителите на електронен адрес http://cpap24.bg/index.php?route=account/return/insert , като посочи естеството на повредата, дефекта или несъответствието на стоката с договореното. При предявяване на рекламация Купувачът следва още да посочи предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт, както и да посочи документите, на които се основава претенцията му. Продавачът е длъжен да приеме рекламацията, ако тя е предявена своевременно, и да я опише в поддържания от него регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Купувача. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Купувача. Писмена рекламация на посочения електронен адрес или телефони следва да бъде направена от Купувача и при появата на скрити дефекти или липси незабавно след констатирането им. Купувачът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Продавачът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Купувача. Купувачът  не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Ако купувачът не прегледа стоката своевременно и не уведоми незабавно Продавача, че стоката не отговаря на изискванията, то стоката се смята одобрена като съответстваща на изискванията.

15.// В срок от 7 /седем/ работни дни, считано от деня на получаване на стоката, Купувач, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба и да върне закупената от електронния магазин стока съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите, като стоката трябва да бъде неизползвана, с ненарушена цялост на фабричната опаковка и без наранявания и повреди. Този срок започва да тече от деня на получаването на стоката от Купувача. Купувачът следва да информира в писмен вид Продавача за желанието си да върне стоката на електронен адрес http://cpap24.bg/index.php?route=account/return/insert , както и да посочи банкова сметка за възстановяване на  платената от него сума. В този случай, всички транспортни разходи по получаването и връщането на стоката са изцяло за сметка на Купувача. Купувачът носи отговорност за стоката до получаването й обратно от Продавача. Ако Купувачът  е върнал стоката в срок и съобразно настоящите Общи условия, Продавачът следва да върне вече заплатената продажна цена в срок от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, като приспадне направените от него разходи за допълнителни услуги. Купувачът е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им на Продавача.

16.// Купувачът, приемайки настоящите Общи условия, изрично се съгласява Продавачът да обработва и съхранява личните данни, които са му предоставени. Продавачът е длъжен да полага дължимата грижа за защита на личните данни на Купувача, станали му известни при предоставяне на услугите – предмет на настоящите Общи условия, и да използва предоставената му информация единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия и в законодателството на Република България. Всички лични данни, необходими за сключване на договора и за неговото изпълнение се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с доставката лица.

17.// Продавачът си запазва правото по всяко време едностранно да извършва промени в настоящите Общи условия, както и да обновява и променя съдържанието на електронен магазин www.cpap24.bg, включително и по отношение на предлаганите стоки и техните цени. Извършените промени имат действие от момента на публикуването им на страницата на електронен магазин www.cpap24.bg и не касаят потвърдени поръчки, сключени преди този момент.

18.// За всички въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.